گاز سنتز برای احیا مستقیم

گندله که در احیا مستقیم استفاده می شود