پروژه احیا مستقیم مگامدول هرمزگان جنوب

پروژه احیا مستقیم مگامدول هرمزگان جنوب به ظرفیت 1/720 هزار تن که دارای CDRI به روش PERED