پروژه احیا مستقیم مگامدول بیجار

پروژه احیا مستقیم مگامدول بیجار به ظرفیت 1/600 هزار تن در سال دارای CDRI به روش PERED