پروژه های مشاوره

  • شرکت فولاد مبارکه-مشاور برگزاری مناقصه مربوط به HSM ظرفیت 3 میلیون تن در سال
  • شرکت فولاد مبارکه-انجام مطالعات اولیه و طرح توجیهی برای پروژه Compact Strip جهت اسلب نازک به ظرفیت 1 میلیون تن در سال
  • شرکت فولاد مبارکه-مشاور برگزاری مناقصه مربوط به 2 HSM ظرفیت 3.5 میلیون تن در سال
  • شرکت فولاد خوزستان-مشاور مهندسی
  • شرکت فولاد اکسین خوزستان-مشاور مهندسی و بازرسی
  • پروژه SBDT در گینه- مشاور برگزاری مناقصه برای معدن بوکسیت به ظرفیت 4 میلیون تن در سال
  • پروژه PMC در پاکستان- خدمات مشاوره ای جهت مجتمع فولاد Chiniot