پروژه احیا مستقیم و حمل مواد نیریز

  • ظرفیت اسمی کارخانه 800 هزار تن آهن اسفنجی در سال می باشد.
  • ظر فیت حمل مواد این طرح نیز 2/500/000 تن در سال می باشد.
  • کارفرمای طرح: شرکت فولاد غدیر نیریز
  • پیمانکار: فولاد تکنیک
  • پیمانکار مهندسی: MME

شرکت MME به عنوان تکنولوژ این طرح (تکنولوژی پرد) در این پروژه فعالیت دارد. نقش و مسئولیت شرکت MME در این پروژه شامل موارد زیر می باشد:

• تکنولوژ
• مهندسی فرآیند
• مهندسی Core Area-طراحی تجهیزات و فرآیند
• طراح واحد تصفیه پسآب صنعتی و سایر تاسیسات جانبی