پروژه احیا مستقیم و حمل مواد شادگان

  • ظرفیت اسمی کارخانه 800 هزار تن آهن اسفنجی در سال می باشد.
  • ظر فیت حمل مواد این طرح نیز 2/500/000 تن در سال می باشد.
  • کارفرمای طرح: شرکت فولاد شادگان
  • پیمانکاران: کنسرسیوم MME و فولاد پایا

شرکت MME به عنوان تکنولوژ این طرح (تکنولوژی پرد) و همچنین عضو کنسرسیوم به عنوان پیمانکار اصلی در این پروژه فعالیت دارد. نقش و مسئولیت شرکت MME در این پروژه شامل موارد زیر می باشد:

• تکنولوژ
• مهندسی فرآیند
• مهندسی Core Area-طراحی تجهیزات و فرآیند
• طراح واحد تصفیه پسآب صنعتی و سایر تاسیسات جانبی
• تامین کننده کلیه قطعات و تجهیزات خارجی
• ارائه خدمات تخصصی برای نصب و اجرای پروژه
• راه اندازی کارخانه
• آموزش نفرات کارفرما

پروژه احیاء شادگان در تاریخ 1386، به عنوان یکی از طرح های استانی با کارفرمایی شرکت ملی فولاد شروع به کار نمود. ظرفیت اسمی کارخانه 800 هزار تن آهن اسفنجی در سال می باشد. این پروژه در سال 95 به کارفرمای جدید شرکت صنعت فولاد شادگان واگذار گردید.
در این پروژه شرکت MME به عنوان تکنولوگ، تأمین کننده بخشی از تجهیزات داخلی و خارجی، راه اندازی و آموزش پروژه در کنار شرکت فنی و مهندسی فولاد پایا بعنوان تأمین کننده اقلام ساختنی داخلی و به عنوان مجری نصب و تأمین بخشی از اقلام داخلی و خارجی می باشد. این پروژه در خرداد 1396، با موفقیت راه اندازی گردید و به عنوان اولین طرح پرد شرکت MME در حال تولید مستمر می باشد.