پروژه افزایش ظرفیت مدول 2 احیا 2 فولاد خوزستان

  • پروژه افزایش ظرفیت مدول 2 احیا 2 از 600 هزار تن در سال به 832 هزار تن در سال
  • کارفرمای طرح: فولاد خوزستان
  • پیمانکاران: کنسرسیوم MME، فولاد پایا

شرکت MME به عنوان متخصص مهندسی جهت فرآیند احیا، این کارخانه احیا را توسعه داد. نقش و مسئولیت شرکت MME در این پروژه شامل موارد زیر می باشد:

• متخصص فناوری
• مهندسی Core Area-طراحی تجهیزات و فرآیند
• طراح واحد تصفیه پسآب صنعتی و سایر تاسیسات جانبی
• تامین کننده کلیه قطعات و تجهیزات خارجی
• ارائه خدمات تخصصی برای نصب و اجرای پروژه
• راه اندازی کارخانه
• آموزش نفرات کارفرما